Thiết bị thu thập dữ liệu, điều khiển BWL

1.700.000,0